Skänkens samfällighet

Kontakta oss
Flytta

Nyinflyttad

De som bor inom samfällighetens område är automatiskt medlem i föreningen.
Att vara medlem i en samfällighet innebär vissa skyldigheter och rättigheter

Gå igenom informationen här på hemsidan så får du veta mer.
Du är givetvis välkommen att kontakta styrelsens ordförande eller annan styrelsemedlem om någon fråga skulle dyka upp.

Fastigheter och samfälligheter – definitioner.

Först lite definitioner, för att undvika missförstånd.
Sveriges yta är indelad i fastigheter. Varje fastighet utgör ett eller flera väl avgränsade områden på marken. Fastighetsindelningen redovisas i fastighetsregistret och varje fastighet har ett register nummer.
För att en fastighet skall kunna användas för sitt ändamål krävs att man har tillgång till mark och anläggningar utanför sitt eget område, vägar, garage mm. För att tillgodose dessa gemensamma nyttigheter och behov för de olika fastigheterna har bildats en samfällighet, dvs. något som vi äger samfällt (gemensamt).
Föreningens förvaltning innebär främst ekonomisk och ansvarsmässig förvaltning. Praktisk skötsel och underhåll av de gemensamma tillgångarna åvilar medlemmarna, dvs. fastighetsägarna. Styrelsen har befogenhet att lägga ut skötselarbete på entreprenad och kräva in betalning för detta av medlemmarna, om medlemmarna inte utför arbetet själva.

Föreningens förvaltande uppgift

Hos oss finns en samfällighetsförening, Skänkens Samfällighetsförening. Vi är enligt lag skyldiga att ha denna förening. Föreningen har en styrelse som utför det förvaltande arbetet, dvs. ser till att skötsel, underhåll och drift av det gemensamma blir utfört. Här måste noga påpekas att det inte är styrelsens uppgift att handgripligen utföra det praktiska arbetet. Detta måste göras av medlemmarna själva, eller av anlitad entreprenör bekostad av medlemmarna.

Styrelsens verksamhet, stämman och uppgifter

Föreningen har en styrelse som väljs vid årsstämman, under mars månad. Då väljs även revisorer.
Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som årsstämman fattar. Styrelsen är därvid bunden inte bara av Samfällighets lagen SFL och stadgarna utan också i princip av beslut vid föreningsstämma. Styrelsen har även en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna och måste föra register över vilka som är medlemmar.
En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är att sköta föreningens ekonomi. Styrelsen skall se till att erforderliga medel uttaxeras av medlemmarna. Styrelsen skall vidare föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin.
Om fastighetsägarna vid en stämma inte kan utse en styrelse överlåts arbetet att söka styrelsemedlemmar till länsstyrelsen som tillsätter en syssloman, vilket i praktiken skulle innebära stora kostnader eftersom myndigheterna inte kan tillsätta en styrelse, de kan bara leta efter frivilliga. Det är därför oerhört viktigt att styrelsearbetet fungerar.

Utdebitering av avgifter

Utdebitering av avgifter sker i enlighet med beslut på föreningsstämma. Alla fastighetsägare är skyldiga att betala fastställd avgift. Om betalning uteblir har föreningen förtur och högsta prioritet hos kronofogdemyndigheten för indrivning. Flertalet av föreningens medlemmar är anslutna till områdets kabelfibernät.Avgiften debiteras 2 gånger/år. För närvarande är den på 2520:-.
Årsavgiften till samfälligheten är 3000:-

Bra att känna till

* Anmäl till Ragn-Sells kundtjänst på 08-795 47 40
* Hämtning av sopor sker varje måndag
* Nyckel till förråd får du av ordföranden
* Området har 2 skilda platser för parkering. Dessa är avsedda för tillfälligt nyttjande
* Vinterväghållningen sköts av entreprenör, Alltrac
* Vi har 1-2 städdagar per år
* Tidningsinsamling sker onsdagar enl. utsänt schema av Täby kommun.Mote

Årsstämma

Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Stämman är föreningens beslutande organ. Årsstämma hålls enligt stadgarna under mars månad varje år. Om speciella skäl föreligger kan extrastämma utlysas mellan de ordinarie stämmorna.

Vid årsstämman avgörs bl. a. följande frågor:

- Ekonomisk redogörelse över gångna verksamhetsåret.
- Ansvarsfrihet för avgående styrelse
- Utdebitering för närmast kommande år
- Val av ny styrelseordförande, styrelse och revisorer

Dessutom kan beslut tas i frågor som styrelsen lägger fram eller som inkommit som motion från medlem. Medlem som vill lämna in motion inför årsstämma skall göra detta senast under januari månad innan stämman.
Vid stämman har varje fastighet(medlem) en röst. Detta innebär att fastigheter med flera ägare endast kan representeras av en röst vid omröstning. Möjlighet finns för fastighetsägare att utöva sin rösträtt genom ombud med fullmakt. Varje ombud får dock bara ha fullmakt för max en annan fastighet.

Stämmoprotokoll

Vid varje årsstämma förs protokoll. Detta skall enligt stadgarna justeras inom två veckor från stämman och hållas tillgängligt för medlemmarna. I praktiken har detta skett genom att protokollet delas ut till samtliga medlemmar. Det finns också att läsa på föreningens hemsida

Valberedning

För att underlätta vid valet av ny styrelse tillsätts normalt en valberedning vid varje årsstämma, som får i uppgift att ta fram förslag till styrelse för det nästkommande året. Valberedningen är mycket hjälpta om medlemmarna för fram förslag till personer de vill se i styrelsen. Lämna sådana förslag till valberedningen.

Styrelsens verksamhet i praktiken

Styrelsen har alltså i praktiken i uppgift att se till att området sköts och bibehåller sin standard. Området skall vara ett trivsamt bostadsområde. Eftersom hela verksamheten bygger på frivilliga insatser, trots att vi enligt lag är skyldiga att ha en styrelse, är det oerhört viktigt att vi alla var och en på sitt sätt bidrar till att verksamheten fungerar. Det finns alltid behov av insatser.
Styrelsens sammansättning varierar från år till år, efter val vid årsstämman. På hemsidan finns uppdaterad info om styrelsemedlemmar, telefonnummer, mailadresser mm. Det går självfallet även bra att skicka eller lämna frågor, förslag och synpunkter till någon styrelsemedlem.

Styrelsemöten

Styrelsen har protokollförda möten då så anses befogat. Det finns således inget som säger hur många styrelsemöten som skall ske under ett år. Protokoll från styrelsemötena skall enligt stadgarna föras vid varje möte.
Protokollen är konfidentiella. Om viktiga frågor har kommit upp och som kräver information till alla medlemmar så kan separat information delas ut till alla medlemmar.

Styrelsen hos oss bygger på att medlemmarna engagerar sig i arbetet i styrelsen under ett par år. På frivillig basis utses styrelsemedlemmar vilket betyder att ett engagemang på någon plats i styrelsen är välkommet. Att bo i en samfällighet innebär ju även vissa "förpliktelser". Tänk på, att när du tackar nej till en plats i styrelsen, så skickar du uppgiften till någon annan. Att välja att köpa sig ett boende som ingår i en samfällighet skiljer sig en del från att välja ett fristående boende. Det val man gör när man flyttar in i en fastighet som ingår i en samfällighet är att man som fastighetsägare också per automatik blir medlem i en samfällighet med ett solidariskt delat ansvar för samfällighetens skötsel. Detta är inte något som är valfritt utan är något som man så att säga får på köpet när man väljer ett boende i en samfällighet. I vår förening görs varje år på årsstämman val. Det behövs 9 med olika uppdrag. Ordförande, kassör, sekreterare, styrelseledamot, 2 revisorer samt 2 till valberedningen. Det tillkommer även en suppleant.


En samfällighet måste ha en ordförande och detta är, som jag nämnde tidigare, ett solidariskt ansvar att lösa. Skulle ett årsmöte inte kunna utse en ordförande måste detta anmälas till länsstyrelsen som sedan får utse en syssloman som får agera i ordförandes ställe. Detta är inte ett alternativ utan en sista utväg för att lagens villkor angående samfälligheter skall kunna uppfyllas. Dessutom drabbas samfälligheten av ett arvode vilket, beroende på arbetsinsats som krävs, kan bli en stor utgiftspost.
Detta är som sagt inte någon lösning utan någon av oss boende måste helt enkelt kunna tänka sig att axla denna mantel vidare. Att vara ordförande i vår samfällighet är ett uppdrag som man till stor del själv utformar i samarbete med den övriga styrelsen. Upplägget för och antalet ordinarie möten är något som man kommer överens om inom styrelsen.